Adatvédelmi nyilatkozat

Szervezet neve: GUBACSINÉ HARANGOZÓ JULIANNA
Székhelye:1185 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 804
Adószáma:40161680-2-43
Képviseletre jogosult személy neve: GUBACSINÉ HARANGOZÓ JULIANNA
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente
történik.
Hatályba lépett: 2018.06.01
Alkalmazandó: 2018.06.01. -től
TARTALOMJEGYZÉK
2
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Személyi hatály
2. Időbeli hatály
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
IV. ALAPELVEK
V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
2. Szerződés teljesítése
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítése.
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
2. Az érintett hozzáférési joga
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
6. Az adathordozhatósághoz való jog
7. A tiltakozáshoz való jog
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
10. Korlátozások
11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott
adatkezelés
1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése
2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés
2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók
használatával kapcsolatos adatkezelés
3
2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat
ellenőrzése
2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés
XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés
4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység
XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
MELLÉKLETEK
1. AZ ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA
2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
3. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS ESETÉN (MAGÁNSZEMÉLY
SZERZŐDŐ PARTNER ESETÉN)
5. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER AL
4
12. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS
13. ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS
14. ADATVÉDELMI KLAUZULA MUNKASZERZŐDÉS
15. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
16. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉS
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
5
Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok
megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések
betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának
igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben
tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) – továbbiakban „Rendelet” – 5. cikkében
foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
1. Személyi hatály
Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési
tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes
személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes
adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik,
amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet,
az egyesülés és az alapítvány.
2. Időbeli hatály
Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat
visszavonásának napjáig áll fenn.
III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
6
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi
vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai
adat;
7
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
16. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat
és egyesületeket is.
IV. ALAPELVEK
(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető.
(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas.
(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja, papír
alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett.
Jelen rendelkezés valamennyi, a Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói
tevékenység tekintetében érvényes.
V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
1. Az érintett hozzájárulása
(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával,
jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint
bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az
érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja
meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül
azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan
egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
2. Szerződés teljesítése
8
(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben
az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges.
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás
nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes
személy létfontosságú érdekeinek védelme
(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az
érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
végett szükséges.
4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik –
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy
az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve
az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos
érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett
és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele
vagy annak alkalmazásában áll.
(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni
többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal
összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet
sor.
(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben,
ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek
nem számítanak további adatkezelésre.
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
(1) A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási
szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek
ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük
végzéséhez szükséges mértékben.
(2) Az adatfeldolgozók felsorolását a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1. Tájékoztatáshoz való jog
9
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és e
10
a. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d. az érintett személyes adatok kategóriái;
e. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett
vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a
46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák
megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az
elérhetőségükre való hivatkozás.
(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja
az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő
kiegészítő információkat:
a. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő
vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz
való joga;
d. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához
való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;
e. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
(3) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő
célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
(4) Az (1)–(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a. az érintett már rendelkezik az információkkal;
b. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) be-
11
kezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés
céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell
hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c. az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d. a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget
is, bizalmasnak kell maradnia.
2. Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a
46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
12
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az
adatkezelés ellen;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
13
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából;
c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1)
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében,
vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továb-
14
bá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
7. A tiltakozáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló
adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés)
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(6) Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
15
(1) Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.
2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét
szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve
az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
(4) A (2) bekezdésben említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9.
cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)
vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
9. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www: https://www.naih.hu e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi
mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a
felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
16
9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek
nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi
szerve.
10. Korlátozások
(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel
korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5.
cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés
egy demokratikus társadalomban:
a. nemzetbiztonság;
b. honvédelem;
c. közbiztonság;
d. bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e. az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve
a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és
a szociális biztonságot;
f. a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g. a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h. az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i. az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j. polgári jogi követelések érvényesítése.
(2) Az (1) bekezdésben említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a. az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b. a személyes adatok kategóriáira,
c. a bevezetett korlátozások hatályára,
17
d. a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását
célzó garanciákra,
e. az adatkezelő meghatározására vagy az adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f. az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve
az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g. az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h. az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve,
ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
11. Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet
az adatvédelmi incidensről.
(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által
az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(3) Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:
a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása
–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal járe,
elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) bekezdésben említett feltételek
valamelyikének teljesülését.
VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített
jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
18
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további
két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4) Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál,
és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban részletezett
információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés
a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése,
törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi
incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.
(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a
Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további,
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon)
elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány
visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus)
általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által
kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó
e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot
folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából.
A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti
hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
19
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:
a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit
és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek
való megfelelést.
X. A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI
1. A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés
A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelést nem folytatunk,csak nevet és telefonszámot
jegyzünk fel.
1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés
(1) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag két típusú alkalmassági
vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket munkaviszonyra vonatkozó
szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó
szabály, de amelyre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség
teljesítése érdekében szükség van.
(2) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat
többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a
vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését,
akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhe
20
(5) A személyes adatok kezelésére jogosult személyek a vizsgálati eredmény tekintetében a vizsgálatot
végző szakember és a vizsgált személy. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg,
hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók
ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti
meg.
(6) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony
megszűnését követő 3 év.
2. A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés
2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés
(1) A Vállalkozás a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, alábbiakban megnevezett munkavállalói
személyes adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése
alapján kezeli. A Vállalkozás az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a
munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.
(2) A Vállalkozás által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes adatok köre:
i. név
ii. lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
iii. elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím,
iv. TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
v. munkabér összege,
vi. bankszámlaszám,
vii. letiltások, levonások címei, ill. bankszámlaszámai,
viii. gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma,
ix. értesítendő legközelebbi hozzátartozó.
(3) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a Vállalkozás munkavállalói.
(4) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Vállalkozás
személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból
eredő jogok gyakorlása. Munkaviszony létrehozása, megszüntetése.
(6) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése
(1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti.
Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi
méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról,
amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.
2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés
21
(1) A Vállalkozás személy-, illetve vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz
székhelyén. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett
megfigyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus
megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi
viselkedésének a befolyásolása.
(2) Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot
sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi
szobában, váróban. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni
az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából
lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.
(3) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat (így különösen munkaidőn kívül
vagy a munkaszüneti napokon), akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, illemhelyek,
munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető.
(4) A Vállalkozás elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy a használatában)
álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére
alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával összhangban
álló területre irányulhat.
(5) Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók)
egyaránt tartózkodhatnak, akkor pedig a munkáltatónak természetesen gondoskodnia kell az Szvtv.
28. § (2) bekezdés d) pontja szerinti ismertető elhelyezéséről is.
(6) A Vállalkozás az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható tájékoztató táblát
helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatást minden egyes
kamera vonatkozásában megadja, pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte
el az adott területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge. A tájékoztatás
kiterjed az adatkezelés jogalapjára, az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető (jogi vagy természetes)
személy meghatározására, a felvétel tárolásának helyére és időtartamára, az adatok megismerésére
jogosult személyek körére, illetőleg arra, hogy a felvételt mely személyek, szervek részére,
milyen esetben továbbíthatja, arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus
megfigyelőrendszerrel összefüggésben és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat, arra,
hogy az információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen jogérvényesítési eszközöket
vehetnek igénybe.
(7) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) tárolásának
időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap.
(8) A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke (Rendelet 6. cikk f)
pont), illetőleg az érintett önkéntes hozzájárulása a Vállalkozás által táblák formájában kihelyezett
tájékoztatása alapján.
(9) Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen,
ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
(10) A kezelt adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb
személyes adatok.
(11) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei: Vállalkozás vezetője, a kamerarendszert
működtető munkavállalók, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése,
rendszer működésének ellenőrzése céljából.
22
2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával kapcsolatos
adatkezelés / Jelenleg nem biztosítunk E-mail fiók használatot/
(1) A Vállalkozás e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére annak érdekében, hogy a
munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Vállalkozás képviseletében
levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.
(2) A Vállalkozás munkavállalói számára a fentiekben körülírt e-mail fiók magáncélra történő
használata nem engedélyezett. A munkáltató vezetője jogosult hat havonta ellenőrizni a munkavállalók
céges e-mail fiókjának tartalmát és a munkavállalók által folytatott levelezést.
(3) A munkáltatónak az email fiók használatának ellenőrzése előtt közölnie kell a munkavállalókkal,
hogy milyen érdeke miatt kerül sor a munkáltatói intézkedésre.
(4) A munkáltatónak a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert kell kidolgoznia,
amelyben megfelelően érvényesülhet a személyes adatok védelme, illetve hogy az ellenőrzés
minél kisebb mértékben érintse a munkavállalók magánszféráját.
(5) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése esetén főszabályként biztosítani kell a munkavállaló
jelenlétét.
(6) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához a munkáltatónak előzetesen részletes
tájékoztatást kell biztosítania a munkavállalók számára. A tájékoztatóban a munkáltatónak ki kell
térnie többek között arra, hogy: – milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az
e-mail fiók ellenőrzésére (illetve természetesen a konkrét ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót
arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre), – a munkáltató
részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság
elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak
a munkavállalóknak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése, majd sor kerülhet
az e-mail fiók használatának magasabb szintű, részletekbe menő ellenőrzésére.
(8) A munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni
még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. A magánjellegű
e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani, amennyiben a munkavállaló a felszólításnak
nem tesz eleget, vagy távolléte okán a személyes adatokat törölni nem képes, a munkáltató
jogosult a személyes adatok haladéktalanul történő törlésére az ellenőrzés alkalmával, egyidejűleg
munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben a céges e-mail használatára
vonatkozó előírás megsértése miatt.
(9) A munkáltató jogosult hathavonta a levelezőrendszerben tájékoztatást küldeni a munkavállalók
részére a céges e-mail fiók magáncélú használatának tilalma tárgyában.
(10) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók munkáltató általi ellenőrzésének jogalapja
a munkáltató jogos érdeke, célja a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
illetve a magáncélú e-mail fiókhasználatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése.
2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat ellenőrzése
Jelenleg nem biztosítunk laptopot,tablettet,telefont/
23
(1) A munkáltató bizonyos munkakörben dolgozó munkavállalók számára „céges” laptopot,
tabletet, telefont biztosíthat a munkájuk elvégzéséhez.
(2) A munkáltató a fentiekben megjelölt eszközök személyes célú használatát a munkavállalóknak
megtiltja. A fenti rendelkezés értelmében tilos a fentiekben megnevezett eszközökön bárminemű
személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes account-okhoz szükséges jelszavak, azonosítók,
elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú
beszélgetések lefolytatására irányuló használat.
(3) A fentiekben megnevezett eszközök ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre, az adatkezelés
jogalapjára és céljára a 2.2.2. pontban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.
2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése
(1) A munkáltató a munkavállaló részére nem engedélyezi a személyes célú internethasználatot a
munkavégzés ideje alatt, a munkavállaló kizárólag a munkaköri feladatainak teljesítése körében
jogosult a világháló használatára.
(2) Jelen rendelkezés betartását a munkáltató a 2.2.2. pontban rögzítettek szerint ellenőrzi, illetőleg
alkalmazza az ott írt munkajogi jogkövetkezményeket.
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználatával összefüggő adatkezelés jogalapjára céljára a
2.2.2. pontban foglaltak az irányadók.
2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés
(1) A munkáltató a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb
együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet és elkötelezettség
erősítése céljából csapatépítő tréningeket, egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken való
részvételi lehetőséget nyújt a munkavállalók részére.
(2) Az (1) pontban megjelölt tevékenység során végzett adatkezelés jogalapja a munkavállaló hozzájárulása.
(3) Az adatkezelés célja a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb
együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti tisztelet
és elkötelezettség erősítése.
(4) Az érintettek köre: mindazon munkavállalók, akik a tréningen, egyéb rendezvényen részt vesznek.
(5) A személyes adatok köre: munkavállalók képmása, hangja.
(6) Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, vagy a munkáltató belső rendszerében
való közzétételt követő 6 hónap.
(7) Az adatok megismerésére jogosultak (címzettek kategóriái): nincsen.
XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT
ADATKÖRÖK
1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés
1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
24
(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró
természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti
kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy
körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha
kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével
kapcsolatban.
(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél nevében vagy
megbízása alapján eljáró természetes személy
a) családi és utónevét;
b) születési családi és utónevét;
c) állampolgárságát;
d) születési helyét, idejét;
e) anyja születési nevét;
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
g) az azonosító okmányának típusát és számát.
(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes
személyek.
(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője,
vagy munkavállalója. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig
jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.
1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés
(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja
jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási
célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli
feladatok ellátása.
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak
neve, címe, adószáma
(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó
vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A Vállalkozás
a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt
jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.
1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a
tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási
kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben meghatározott
adatokról
25
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) bekezdésben
meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító
adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy
adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.
(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók.
(5) A Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.
2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgálatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a
Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a
Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes
adatait.
(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a
Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs.
(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását,
illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.
3. A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés
3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag,
amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver
felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot
meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása
érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas
információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.
3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás
(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet
az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész
melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
26
(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki
a Vállalkozás hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes
adatainak kezeléséhez.
(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó.
(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól,
termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a
honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem
nyilvános tartalmaihoz.
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén:
a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését
ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig.
Hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.
(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai)
törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett
leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.
3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely
egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás
honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet
kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező
adatlap kitöltése útján.
(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
(4) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos
reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton.
(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett
általi visszavonásáig.
3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés
(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési
tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a 3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az irányadók.
(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a
2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a
27
jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a
bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint
az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi
kötelezettség teljesítése.
(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési jelszava,
bankszámlaszáma.
(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a
Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.
(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó
munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen
feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.
(7) Az adatkezelés helye a jelen szabályzat IV. 4. pontjában rendelkezéseknek megfelelően a Vállalkozás
székhelye.
(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről
az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot
létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből
eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.
XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz
igénybe a következő feladatok ellátása céljából:
– adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,
Az adatfeldolgozó(k) felsorolását jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
28
(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény,
valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza
meg.
(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó
érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és
megőrizni.
(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért
a Vállalkozás felel.
(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás
helyéről való tájékoztatás megadása.
(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem
ad.
(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható
meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben
érdekelt.
2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység
(1) A Vállalkozás kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő garanciákat nyújt az általa adatfeldolgozóként
ellátott adatkezelési tevékenységnek a Rendeletben szabályozott követelményrendszerrel
való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és sze
29
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné
válás ellen.
(8) A Vállalkozás jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek betartására adatfeldolgozásra
irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget vállal, az ott rögzítettek az
adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók.
(9) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak részére biztosít hozzáférést az
adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra szükségük van, továbbá
tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek való megfelelési
és titoktartási kötelezettségről.
(10) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az adatkezelővel
annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit betartani
tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: az érintettek hozzáféréshez, törléshez,
helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos megkeresések jogszabályi határidőn
belüli teljesítése.
(11) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok adatkezelő
utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére, kijavítására, zárolására illetve törlésére.
(12) A Vállalkozás köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden, az adatok biztonságát
érintő, eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes körűen
együttműködni adatkezelővel.
(13) A Vállalkozás kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és annak megbízottai részére az adatfeldolgozással
kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és eljárásai körében lefolytatott
ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen együttműködik, Ennek keretében biztosítja
az ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos nyilvántartásokhoz,
az azokban tárolt adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során alkalmazott eljárásokhoz
teljes körűen hozzáférjen.
(14) A Vállalkozás által végzett adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: 6920 számviteli,
könyvvizsgálói, adószakértő tevékenység.
XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.
(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban,
az adatkezelés célja szerint kezelhet.
(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek
az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,
illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási
szabályokat.
(3) A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak:
a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
30
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás
alkalmazása,
(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből
eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
(6) A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük
van.
(7) A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól
elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel – az elkülönített adatállományokat
kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik
meg.
(8) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják,
a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik.
(9) A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt
személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az adatbiztonsági
szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási nyilatkozat része a
jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési klauzulának.)
(10) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén
a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az
aránytalan nehézséget jelentene.
2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a
következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
a. Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel,
(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.)
b. Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az
elemi károk elleni védelmet,
c. Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a
szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
d. Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek,
rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített,
biztonságos kezelését végrehajtja.
31
3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme
(1) A Vállalkozás a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
(2) A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az
általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül
az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi munkavállalója részére ismertetni
jelen szabályzat rendelkezéseit.
(2) A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás valamennyi munkavállalója
betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. Ezen kötelezettség végrehajtása céljából
a Vállalkozás ügyvezetője előírja a Vállalkozás munkavállalóival kötött munkaszerződések
olyan tárgyú módosítását, amely a munkavállaló kötelezettségvállalását deklarálja jelen szabályzat
betartása és érvényesítése tekintetében.
(3) Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás ügyvezetőjének feladatkörébe
tartozik.
Kelt, 2021.év 10.hónap 01.nap